Bureau Brakel houdt zich bezig met verandervraagstukken rondom cultuur of organisatie inrichting maar ook op het vlak van persoonlijk functioneren, samenwerking, communicatie en leiderschap op zowel organisatie als individueel niveau. Ik, Harrie Brakel, heb een passie voor leren en ontwikkelen en ik geloof dat leren de kern van vooruitgang is: zonder leren geen groei, verbetering of innovatie! Mijn focus ligt daarom op het stimuleren en faciliteren van sterke leerprocessen in samenwerking met opdrachtgevers en betrokkenen in ontwikkelprocessen. Mijn doel is om mensen te laten groeien in hun mogelijkheden, te inspireren en te begeleiden zodat ze verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor hun eigen gedrag en inherent hieraan, duurzame oplossingen. Dit zal leiden tot vernieuwing en verandering dat zowel het individu als de organisatie ten goede komt. Het is mijn overtuiging dat je door samenwerking en gebruikmaking van elkaars mogelijkheden komt tot de beste oplossingen.      


Missie


Ik geloof in de persoonlijke kracht van mensen, iedereen heeft mogelijkheden in zich die in staat stellen om verder te ontwikkelen. De kern van mijn aanpak is het laten ontkiemen en voeden van datgene wat (in aanleg) al aanwezig is. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens, bewust of onbewust, talenten en competenties heeft die nodig zijn om te kunnen groeien. Ik wil graag groei stimuleren door dit potentieel van mensen, teams en organisaties te benutten. Ik ga door op wat er is en wat er kan. Ik kijk naar mogelijkheden die aansluiten bij de persoon en de organisatie. Ik focus me op datgene wat mensen kunnen en willen, als individu, in een team en in een organisatie. Mijn ambitie is om gelegenheden te creëren die er toe bijdragen dat:

 • Teams en organisaties een goede en veilige leeromgeving gaan vormen voor hun mensen. Een omgeving die mensen prikkelt, stimuleert en inspireert om hun kracht in te zetten om bij te dragen aan een gemeenschappelijk doel en aan een duurzame ontwikkeling.
 • Mensen hun potentiële mogelijkheden, passies en talenten weten in te zetten voor persoonlijke groei. Ik coach mensen in het beste uit zichzelf te halen door het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en hun ontwikkeling en, inherent hieraan, voor hun werk en hun rol in het team of de organisatie .
Ik gebruik hiervoor onder andere methoden en technieken die ook binnen de Toegepaste Psychologie, Transactionele Analyse, NLP en Systemisch Werken worden gebruikt en succesvol zijn gebleken

Methode


Ik faciliteer de organisatie om de verbeterde werkwijzen en vernieuwde zienswijzen te verankeren in de werkprocessen, systemen, cultuur en structuur van de organisatie. Ik werk het liefst vanuit een driedimensionaal model:

 • Een Leer-as,  waarin het leren centraal staat. Mijn focus ligt dan op het ontwikkelen en het verbeteren van  gedrags- en communicatievaardigheden. Daarnaast train ik kennis en vaardigheden op het gebied van project-, programma- en verandermanagement. Ik lever daarvoor de volgende (certificerings) producten zowel in het Nederlands als in het Engels:
  • Lichaamstaal en micro-expressies
  • Communicatievaardigheden (waaronder gespreks-, vergader-, presentatie- en interviewtechnieken)
  • Gedragsvaardigheden (waaronder assertiviteitsverbetering en persoonlijke presentatie)
  • Coachingsvaardigheden
  • Intervisie begeleiding
  • Projectmatig werken
  • Projectmanagement op MBO, HBO en Academisch niveau
  • Agile ™(Atern en Scrum)
  • PRINCE2™ (foundation en practitioner)
  • IPMA D, C en B (coaching) op basis van NCB IV.
 • Een presteer-as, Action Learning, waarbij men de kennis en de gewenste verandering meteen in de dagelijkse praktijk toepast, dus meteen implementeert. Op deze manier zijn het individu, het team en de organisatie direct betrokken om veranderingen door te voeren en te borgen en worden collectieve competenties ontwikkeld.
 • Een begeleidings-as, waarin wordt gezorgd voor de juiste begeleiding en coaching(1) door mijn bureau, door directe collega’s en door het management. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het doorvoeren, implementeren en integreren van de veranderingen. Hier worden ook de afspraken rondom sturing en borging van kennis en verandering gemaakt. Borging op organisatieniveau van het geleerde voorkomt terugval in ontwikkeling en legt zo een degelijk fundament.

Coaching

Ik coach individuele opdrachtgevers, managers en medewerkers om hun rol in de dagelijkse praktijk  nog beter in te vullen. Individuele coaching helpt hen meer bewust te worden van persoonlijke kwaliteiten en deze in te zetten of te benutten voor betere rolprestaties. Het bewust worden van eigen mogelijkheden en het begeleid zoeken naar eigen mogelijkheden en oplossingen verhoogt de individuele prestaties.

Daarnaast begeleid en coach ik projectteams en programma-organisaties om zo effectief mogelijk de afgesproken resultaten en doelstellingen te realiseren.

Bureau Brakel beschikt over een groot netwerk dat, in voorkomend geval, borg staat voor continuïteit en kwaliteit.